Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Kujawsko-Pomorski Związek Tańca Sportowego, zwany dalej Związkiem, jest Okręgowym Związkiem Sportowym, dobrowolnym, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem sportowym, mającym na celu rozwój i popularyzację dyscypliny tańca sportowego, a także rozwój rekreacji ruchowej w obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 2

1. Związek działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r i ustawę o Sporcie z dnia 25.06.2010r.
2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Związek obejmuje swoim działaniem obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a siedzibą władz Związku jest miasto Toruń.
2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.
3. Związek używa oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
4. Czas istnienia Związku jest nieograniczony.
5. Związek używa skróconej nazwy K-PZTS.


Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 4

Celem działania Związku jest:
1. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem różnych form tańca sportowego.
2. Reprezentowanie środowiska kujawsko-pomorskiego w innych organizacjach, których Związek jest członkiem,
3. Przygotowanie w granicach prawa kadry okręgowej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
4. Propagowanie wybitnych indywidualności sportowych, osiągnięć i wydarzeń.
5. Stwarzanie warunków do rozwoju sportu wyczynowego, szczególnie różnych form tańca sportowego.
6. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr trenersko – instruktorskich.
7. Wspieranie działalności uczniowskich klubów tańca sportowego.
8. Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
9. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci.
10. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form tanecznych i sportu wśród mieszkańców miast i osiedli, pracowników zakładów pracy i ich rodzin.
11. Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w klubach patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

§ 5

Związek stosuje następujące środki działania:
1. Współdziała w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, wspomaga działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków do aktywnego uprawiania różnych form tańca sportowego.
2. Współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi oraz terytorialnymi organizacjami i instytucjami sportowymi.
3. Wspomaga działania tworzące dogodne warunki do uprawiania różnych form tańca sportowego.
4. Wykonuje zadania zlecone w zakresie sportu i upowszechniania kultury fizycznej.
5. Prowadzi szkolenia z zakresu tańca sportowego.
6. Organizuje turnieje, konkursy, zawody oraz masowe imprezy sportowo – rekreacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego.
7. Propaguje uprawianie różnych form tańca sportowego, a także upowszechnia stosowanie innych form aktywnego wypoczynku oraz udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych członków, współpracuje w tym zakresie z środkami masowego przekazu.
8. Popiera prace naukowo – badawcze w zakresie tańca sportowego.
9. Organizuje konferencje i seminaria na tematy stanowiące cel działań Związku.
10. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi.
11. Współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej i rekreacji w szczególności w zakresie różnych form tańca sportowego.
12. Koordynuje działalność swoich członków, udziela im ogólnych wytycznych działania.
13. Realizuje zadania zlecone w zakresie różnych form tańca sportowego, podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem, zmierzające do realizacji statutowych celów.

Rozdział III

Członkowie Związku i ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

§ 7

Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe:

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Brania udziału przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Delegatów, z głosem stanowiącym.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku za pośrednictwem swoich delegatów.
3. Informacji od organów Związku o działalności i zamiarach Związku.
4. Pomocy szkoleniowej, organizacyjnej ze strony Związku.
5. Zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Związku w sprawach członkowskich.
6. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Związku.
7. Posiadania głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu poprzez swoich delegatów.

§ 9

Członek zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu Związku i uchwał władz Związku.
2. Aktywnego uczestniczenia w pracach Związku i realizacji jej celów statutowych i programów działania.
3. Etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków.
4. Terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 10

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd – na podstawie uprzedniej rejestracji, po złożeniu deklaracji członkowskiej.
2. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o negatywnym stanowisku Zarządu.

§ 11

1. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju tańca sportowego.
2. Członkowie honorowi posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 12

1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub osoba prawna popierająca cele Związku oraz deklarująca pomoc finansową lub organizacyjną na rzecz Związku.
2. Członkowie wspierający posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego podczas Walnego Zebrania Delegatów.
3. Decyzje o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Związku.
4. Od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 13

Członkostwo Związku zwyczajne i wspierające ustaje w przypadku:
1. Rezygnacji na piśmie złożonej przez członka do Zarządu.
2. Wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia przez członka zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał, regulaminu Związku lub działania na szkodę Związku.
3. Członkostwo zwyczajne ustaje nadto w przypadku rozwiązania klubu będącego członkiem Związku, rozpoczęcia jego likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
4. Od decyzji Zarządu, dotyczącej wykluczenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o wykluczeniu.

 

Rozdział IV

Władze Związku

§ 14

Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Wyboru delegatów dokonują wszyscy członkowie zwyczajni na 4 letnią kadencję.
2. Szczegółowe zasady ustalania reprezentacji członków zwyczajnych oraz ilość przysługujących im mandatów i podstawy ich podziału ustala każdorazowo w formie uchwały Zarząd Związku.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Władze Związku mają prawo uzupełnienia swego składu w miejsce ustępujących członków, do 1/3 liczby członków tych władz, spośród delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali największą ilość głosów.

§ 17

1. Uzupełnienia dokonuje się spośród kolejnych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość ważnych głosów w wyborach do tego organu.
2. Członkowie wybrani do władz Związku, mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały Władz Związku, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 18

Walne Zebranie Delegatów
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebranie Delegatów zwoływanie jest przez Zarząd Związku w terminie przewidzianym przez statut.
3. Walne Zebranie Delegatów dzieli się na:
a) Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane raz na cztery lata.
b) Zwyczajne Sprawozdawcze zwoływane raz na rok.
c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd:
a) Zwołuje się w ciągu 90 dni od wniosku połowy członków Zarządu lub wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku zgłoszonego, przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
b) Obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 19

1. W Walnym Zebraniu Delegatów w pierwszym terminie powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków Związku – (delegatów) uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie Walne Zebranie Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych członków.
2. W Walnym Zebraniu oprócz członków zwyczajnych i członków honorowych Związku mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z 4 – letniej i bieżącej działalności władz Związku.
2. Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.
3. Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Związku.
4. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Związku.
5. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
6. Nadawanie godności honorowego członka Związku.
7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem.
9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
10. Powoływanie komisji do określonych spraw.
11. Podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21

1. O terminie, miejscu i programie Walnego Zebrania członków Zarząd powiadamia swoich członków, na co najmniej 30 dni przed datą Zebrania – w formie przesyłki poleconej.
2. Materiały dotyczące spraw przewidzianych w programie obrad winny być udostępnione delegatom na 14 dni przed datą Zjazdu.
3. Materiały finansowe winny być wyłożone w siedzibie Związku – na 7 dni przed datą Zjazdu.

§ 22

W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym przedstawiciele (delegaci) członków zwyczajnych, o których mowa w § 7 wg zasad ustalonych każdorazowo przez Zarząd.
2. Z głosem doradczym:
a) Członkowie honorowi oraz przedstawiciele członków wspierających.
b) Członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami członków.

§ 23

Zarząd
1. Zarząd Związku składa się 5 – 9 członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 14 dni od przeprowadzonego wyboru.
3. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, 1 – 2 Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
4. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się nie później niż 14 dni od poprzednich wyborów.
5. W razie rezygnacji członka Zarządu Związku, Zarząd uzupełni skład osobą spośród kolejnych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość ważnych głosów na Walnym Zebraniu.

§ 24

Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów spośród delegatów.


§ 25

Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działań Związku i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi organizacjami.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków.
2. Opracowywanie rocznych programów działań i planów finansowych.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
4. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Określanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
7. Reprezentowanie Związku wobec innych organizacji tańca sportowego oraz organizacji, których Związek jest członkiem oraz podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Związku do tych organizacji lub rezygnacji z ich członkostwa, a także wybór osób mających reprezentować Związek w tych organizacjach.

§ 27

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy członków Zarządu

§ 28

Do skutecznego reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Wszystkie posiedzenia są protokołowane.
3. O terminach posiedzenia Zarządu Prezes powiadamia na 7 dni przed jego terminem.

§ 30

Zarząd – dla usprawnienia pracy Zarządu – może powołać wydziały, komisje i zespoły problemowe, a także inne komórki wykonawcze. Organy te pracują według regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§ 31

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, bieżącą działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu, na podstawie regulaminu, określającego zakres jego obowiązków i uprawnień, uchwalonego przez Zarząd.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy na kwartał.

§ 32

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działaniem Związku.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 14 dni od przeprowadzonego wyboru, wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. W razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej dokonuje się uzupełnienia składu spośród kolejnych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość ważnych głosów na Walnym Zebraniu w wyborach do Komisji Rewizyjnej.

§ 34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Związku.
2. Przedstawienie Zarządowi wniosków i zaleceń, które Zarząd powinien rozpatrzyć w terminie 1 miesiąca i przedstawić odpowiedniej komisji.
3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Delegatów.
4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków – sprawozdań rocznych i kadencyjnych.
5. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 35

Przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego jej członek mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu – o terminach posiedzenia Zarząd winien powiadomić Przewodniczącego komisji na 7 dni przed jej terminem.

§ 36

1. Komisja zwołuje swe posiedzenie w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego członek.
3. Decyzje komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

 

Rozdział V

Postępowanie dyscyplinarne i rozstrzyganie sporów

§ 37

1. Związek ma prawo nakładać kary na członków Związku poprzez:
a) Upomnienie.
b) Zawieszenie w prawach na okres od 3 miesięcy do 4 lat.
c) Pozbawienie zawodnika lub zespołu sportowego (grupy tanecznej) zdobytego tytułu w zawodach Związku.
d) Zakaz reprezentowania Związku w zawodach.
e) Zakaz udziału w zawodach.
f) Wykluczenie ze Związku zawodnika, trenera, sędziego.
2. Decyzję o ukaraniu podejmuje Zarząd Związku w formie uchwały.
3. Od decyzji Zarządu ukarani mogą się odwoływać do Walnego Zebrania w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o ukaraniu.

Rozdział VI

Majątek i fundusz założycielski

§ 38

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na majątek składają się w szczególności:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Wpływy z darowizn.
3. Dotacje celowe przekazane do Związku.
4. Środki uzyskane z lokat terminowych.
5. Środki otrzymane na realizację zadań zleconych.

§ 39

Do ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 40

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Delegatów określa cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek. Likwidację rozwiązanego Związku przeprowadzają członkowie Zarządu.
3. Po zakończeniu likwidacji Związku, likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Związku z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych..

§ 41

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają postanowienia ustawy o Prawie o Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r i ustawa o Sporcie z dnia 25.06.2010r.